Metalurški fakultet u Sisku – studentski portal

O našim studijima

05. stu. 2020.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA

Preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija traje tri godine (180 ECTS bodova) i ima dva smjera: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija. Metalurško inženjerstvo bavi se dizajnom, razvojem i karakterizacijom materijala, od onih svakodnevnih koji nas okružuju u našim domovima, radnim mjestima, ali i materijala s posebnim zahtjevima za specifične namjene poput onih za automobilsku ili svemirsku industriju. Pritom treba poznavati i proizvodne procese. Industrijska ekologija bavi se smanjenjem emisija štetnih plinova već pri samom procesu proizvodnje metala i istraživanjem svojstava metalurških otpada u cilju njihova smanjenja na mjestu nastanka i njihove uporabe – u metalurškoj i drugim industrijama. Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka metalurgije s naznakom smjera Metalurško inženjerstvo ili Industrijska ekologija (univ.bacc.ing.met).

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ

Preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš traje također tri godine (180 ECTS bodova). Sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je prvi i jedini u RH koji objedinjava tri važna područja sigurnosti: sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša. Izvodi se kao sveučilišni redoviti i sveučilišni izvanredni studij, kako bi se omogućilo i studiranje osobama koje su u radnom odnosu. Osnovna svrha sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je usklađivanje s potrebama gospodarstva i razvojem tehnologija na rješavanju kompleksnih problema iz radnog okruženja. U vrijeme brzog tehnološkog razvoja dolazi do potencijalno novih rizika (zdravstvenih, organizacijskih, ekoloških), a sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš koncipiran je na način da prati promjene u gospodarstvu te educira stručnjake da identificiraju potencijalne opasnosti i rizike te pruža odgovarajuće rješenje osiguravajući bolje i sigurnije životne i radne uvjete, odnosno da svojom djelatnosti pridonese i društvenoj odgovornosti. Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka Sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša (univ.bacc.ing.sec.).

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ METALURGIJA

Diplomski sveučilišni studij Metalurgija traje dvije godine (120 ECTS bodova). Program studija omogućava osposobljavanje studenata za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadataka u metalurgiji i srodnim područjima koristeći moderne znanstvene metode. Diplomirani studenti se mogu zaposliti prvenstveno u metalurškoj i metalskoj industriji. Također se mogu zaposliti u znanstvenim i istraživačkim institutima te u državnim institucijama koje prate navedenu industriju. Kolegiji koji su obuhvaćeni ovim studijem su uglavnom specijalistički, a zasnovani su na bitnim teorijskim postavkama metalurgije. Osim njih postoje i multidisciplinarni kolegiji koji omogućavaju šire sagledavanje i povezivanje srodnih područja znanosti. U zadnjem semestru student se može opredijeliti za jedno od dva usmjerenja: Metalurško inženjerstvo ili Industrijsku ekologiju, pri čemu upisuje usko specijalističke kolegije zasnovane na vrhunskim znanstvenim i stručnim dometima pojedinog užeg područja. Završetkom studija stječe se akademski naziv magistar/a inženjer/ka metalurgije   (mag.ing.met.).

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ STROJARSTVO, BRODOGRADNJA, ZRAKOPLOVSTVO, METALURGIJA

Osim preddiplomskog i diplomskog studija, na Fakultetu je moguće upisati i studirati poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija koji traje tri godine. Metalurški fakultet u suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje od akad. god. 2014./2015. izvodi poslijediplomski doktorski studij Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, koji je nastavno i istraživački organiziran u 11 smjerova (modula). Jedan od njih je i smjer (modul) Metalurško inženjerstvo, čijim završetkom se stječe akademski naziv doktora tehničkih znanosti iz polja metalurgije (dr. sc.).

Prijava i izbor pristupnika provodi se na temelju uvjeta javnog natječaja. Sve informacije dostupne su na: https://www.fsb.unizg.hr/?poslijediplomski_doktorski_studij

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI IZVANREDNI STRUČNI STUDIJ LJEVARSTVO

Preddiplomski sveučilišni izvanredni stručni studij Ljevarstvo traje dvije i pol godine (150 ECTS bodova). Ovaj je studij namijenjen širokom rasponu kandidata s interesom usavršavanja znanja iz područja lijevanja metalnih materijala. Završetkom studija stječu se odgovarajuća znanja i vještine za obavljanje stručnih poslova iz područja proizvodnje metalnih odljevaka od željeznih i neželjeznih ljevova. Stječe se osposobljenost za procese izrade kalupa i jezgara, proračunavanje sustava ulijevanja i napajanja, proizvodnju i kontrolu kvalitete taline željeznih i neželjeznih ljevova, metalografsku analizu mikrostrukture odljevaka, analizu grešaka na odljevcima te korištenje specijaliziranih programskih paketa za simulaciju lijevanja i skrućivanja odljevaka u kalupu. Završetkom studija stječe se stručni naziv stručni/a pristupnik/ca ljevarstva (pristup.ljev.).

Više informacija može se pronaći na: http://www.simet.unizg.hr/o-fakultetu/informacijski-paket-1

Metalurški fakultet u Sisku | 2023. | Sva prava pridržana web:Viktor